ارائه کارنامه آزمون داخلی ۱

ارائه کارنامه آزمون داخلی ۱

در تاریخ ۱۵/۹/۹۵ جلسه عمومی با اولیا با حضور جناب آقای حجاریان برگزار و در پایان پس از ارائه توضیحات مسئول پایه هفتم و هشتم در خصوص آزمون های داخلی ۱، کارنامه ها تحویل اولیا گردید.