مراسم اربعين سيد و سالار شهيدان نوحه خوانى و عرض ارادت به امام حسين (ع)

مراسم اربعين سيد و سالار شهيدان
نوحه خوانى و عرض ارادت به امام حسين (ع)
اجراى متن آفتاب در حجاب
با تشكر از خانم فاطمه دولتشاهى كه بانى مراسم بودند.