مشخصات اعضای انجمن اولیا و مربیان

 • نام و نام خانوادگی
 • جناب آقای وحید زارع
 • سرکار خانم ندا عباسی
 • سرکار خانم حاجی علی محمدی
 • جناب آقای علیرضا فردی
 • جناب آقای احمد وقاری فر
 • جناب آقای مجید رضایی
 • سرکار خانم زهره علمی
 • سرکار خانم شیوا اقصری
 • جناب آقای محمد علی سرلک
 • ولی دانش آموز
 • ریحانه زارع
 • پرنیان اژدری
 • هیوا غلامین
 • عسل فردی
 • ارغوان وقاری فر
 • نیوشا رضایی
 • رعنا رضایی
 • ویستا میرشکرایی
 • بهار سرلک
 • پایه دانش آموز
 • هفتم
 • هشتم
 • هشتم
 • هشتم
 • هفتم
 • هشتم
 • هفتم
 • هشتم
 • هشتم
 • سمت در انجمن
 • رئیس انجمن
 • نایب رئیس انجمن
 • عضو
 • عضو
 • عضو
 • عضو علی البدل
 • عضوعلی البدل
 • عضو علی البدل
 • عضو افتخاری
 • کمیسیون مربوطه
 • آموزش
 • بهداشت
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • پشتیبانی
 • پشتیبانی
 • بهداشت
 • بهداشت
 • آموزش و پژوهش