حضور پر شور دانش آموزان دبیرستان اسلام در مسابقات اسوه حسنه