افتخارات دانش آموزان دبیرستان اسلام در مسابقات اسوه حسنه